Cellisten Gil Selinger har tillsammans med Modern Chamber Orchestra och dirigenten Walter Thompson givit sig i kast med att forsoka atteruppliva improvisationskonsten i s.k. klassik musik for att fa oss lyssnare att stanna upp och fundera over hur vi egentligen lyssnar till musik, vad vi har for forestallningar om den musik vi ska lyssna pa och vad den har for syfte. Istallet for att anvanda sig av det improvisationsidiom som radde pa Haydns tid har Selinger Och Thompson valt att lyfta in var tids tonsprak och blanda det med den skrivna originalmusi-ken i nagot de kallar for "paletter" eller "ljud-maleri", dar varje fragment pa nagot vis harror fran partituret. Skivans forsta tre spar ar "ori-ginalversionen" av Haydns C-durkonsert for cello och orkester. Pa de nasta far man mota Haydn i en annan skrud dar musikerna fatt till-gang till de namnda paletterna och tillsammans improviserar fram ett stycke dar man fors fram och tillbaka mellan valkanda teman och fragment av helt improvisatorisk karaktar. Ar man interesserad av kompositionstekniska experiment ar det har en mycket spannande skiva. Ar man daremot ute efter en njutbar tolkning ac Haydns konsert bor man se sig om at ett annat hall, for tyvarr lever varken Gil Selinger som cellist, eller ljudkvaliten upp till mina forvantningar.” - Johanna Hedlund

— ESTA Newsletter (Sweeden) - 2003